About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: indeep.io

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the „Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Polityka RODO / GDPR Policy

Polityka prywatności -informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI – INDEEP STUDIOS

Indeep Studios Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do zasad ochrony danych osobowych, w tym zasad rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych. Dokument ten opisuje zasady jakimi kieruje się Spółka oraz prawa jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

W niniejszej polityce „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Indeep Studios Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-017) przy al. Jerozolimskich 123a (dalej: Indeep Studios lub Spółka)

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W związku z niewypełnieniem kryteriów wynikających z art. 37 RODO Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie Indeep Studios, mając na celu zapewnienie odpowiedniego, wysokiego poziomu ochrony danych, zapewnia kanał mailowy dedykowany obsłudze wniosków dotyczących ochrony danych osobowych : [dane.osobowe@indeep.io].

ZAKRES, CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonanie zawartej umowy

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych;
 • oferowania naszych produktów i usług;
 • informowania o spółce i świadczonych przez nią usługach;
 • ankietowania w zakresie opinii o  naszych produktach i usługach;
 • przekazania informacji nt. organizowanych przez nas wydarzeń, wysłania zaproszeń na te wydarzenia.

Na potrzeby ich realizacji Spółka może przetwarzać Twoje następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko i miejsce pracy;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może stanowić:

 • zgoda podmiotu danych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 • prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora, wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, niedłużej jednak niż:

 • przez okres jaki wskazany został w treści zgody, w sytuacji gdy to zgoda stanowi przesłankę do przetwarzania danych;
 • przez okres do wycofania zgody przez podmiot danych, w sytuacji gdy to zgoda stanowi przesłankę do przetwarzania danych;
 • przez okres do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji gdy dane przetwarzane są w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w sytuacji, gdy posiada odpowiednią podstawę prawną. Twoje dane mogą być przekazane do odbiorców wskazanych poniżej:

 • Wykonawcy Spółki świadczący usługi w zakresie programowania, obsługi księgowej i kadrowej, marketingu i PR oraz sprzedaży usług;
 • Uprawnione organy państwowe.

Przekazanie danych poza EOG

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG).  Przekazanie danych poza EOG odbywa się wyłącznie po potwierdzeniu, że kraje te gwarantują odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych. Potwierdzenie to odbywa się poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Zgodnie z art. 12 ust. 2 RODO Indeep Studios zobowiązuje się do przestrzegania praw wskazanych poniżej i wynikających z art. 15-22 RODO. Wniosek dotyczący ich realizacji możesz złożyć na dedykowany kanał mailowy, lub innym aktualnym kanałem komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu telefonicznego pod numerem [+48 511 343 096], kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@indeep.io oraz na adres korespondencyjny Spółki Indeep Studios Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO spółka udzieli odpowiedzi na złożone żądanie realizacji prawa w terminie 30 dni kalendarzowych przewidzianych w Rozporządzeniu, a gdy będzie mieć to zastosowanie poinformuje Cię o przedłużeniu tego terminu o kolejne 60 dni wraz ze wskazaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, której udzieliłeś Spółce w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych wykonywane przez Spółkę na podstawie przepisu prawa, w związku z zawartą umową lub w zakresie wynikającym z uzasadnionego interesu administratora danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych realizowanego przez spółkę w oparciu o wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych. W przypadku braku innych nadrzędnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania Twoje dane zostaną usunięte.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Podczas realizacji tego prawa otrzymasz 1) informację na temat: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych oraz kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych, przysługujących Ci praw oraz transferze danych poza EOG, 2) kopię Twoich danych przetwarzanych przez spółkę.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do poprawienia treści danych osobowych, które przekazałeś Spółce. W przypadku danych powstałych w wyniku przetwarzania dostarczonych przez Ciebie danych masz prawo żądać od Indeep Studios ich sprostowania lub uzupełnienia, gdy są one odpowiednio niepoprawne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Ci prawo do żądania od Spółki usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo zostanie zrealizowane przez Spółkę, gdy do żądania dochodzi we wskazanych poniżej okolicznościach:

 • Dane nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane;
 • W przypadku wycofania zgody i braku innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych przez Spółkę;
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora danych;
 • W przypadku gdy Twoje dane osobowe byłe przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • W przypadku gdy usunięcie danych stanowi obowiązek prawnych ciążący na Spółce jako administratorze danych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania

Przysługuje Ci prawo żądania ograniczonego przetwarzania Twoich danych poprzez ograniczenie operacji podejmowanych na danych do przechowywania. Prawo zostanie zrealizowane we wskazanych poniżej okolicznościach:

 • W przypadku, gdy zakwestionujesz poprawność przetwarzanych danych;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Spółkę jest niezgodne z prawem;
 • W przypadku, gdy cel przetwarzania został zrealizowany, ale są one niezbędne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, na czas niezbędny do potwierdzenia zasadności Twoich roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania dostarczonych przez Ciebie danych w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych lub, gdy jest to technicznie możliwe, żądania aby Spółka przekazała Twoje dane bezpośrednio do wskazanego, nowego administratora.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.